Faces

Bli medlem!

Sveriges Tandläkarförbund är den enda organisation som samlar alla tandläkare i Sverige. Hitta mer information och bli medlem direkt här.

LÄS MER

Tandläkarförbundet i Prideparaden

Den 2 augusti kl 13 deltar vi i Prideparaden med Saco. Välkommen att gå med du också!

LÄS MER

Tyck till om vår webbplats!

Vad är bra? Vad kan bli bättre? Mejla webbredaktören:

linda.persson@
tandlakarforbundet.se

Läs tidningen

Patientsäkerhetslagen

Vårdgivaren har ansvaret

Vårdgivaren är enligt patientsäkerhetslagen ansvarig för att ett systematiskt och förebyggande patientsäkerhetsarbete bedrivs. Vårdgivaren är i tandvårdens fall det landsting, den enskilda näringsidkare eller annan juridisk person som bedriver tandvård (kan vara tandläkare med egen praktik, privat tandvårdsföretag, företagskooperation etc.)  Vårdgivaren ansvarar för att leda och kontrollera verksamheten så att kraven på god vård i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen uppfylls.

Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Vårdgivaren ansvarar för att utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada och att anmäla dessa händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vårdgivaren ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år där det framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara tillgänglig för alla som önskar ta del av den.

Om vårdgivaren misstänker att en legitimerad yrkesutövare kan vara en fara för patientsäkerheten ska vårdgivaren anmäla det till IVO.

IVO tar emot och prövar klagomål
IVO prövar klagomål och anmälningar från patienter och/eller anhöriga. Patienten behöver inte precisera vem som anmäls eller vilket fel denna yrkesutövare har begått, utan kan anmäla en händelse. IVO utreder förutsättningslöst vad som skett. Läs mer om rutiner för patientklagomål här. 

Personligt yrkesansvar
All hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.

Vårdpersonalen har ett personligt yrkesansvar och yrkesutövare som misstänks vara en fara för patientsäkerheten ska anmälas till IVO.

IVO kan dela ut kritik mot såväl yrkesutövare som vårdgivare, även för sådant som inte har anmälts i patientklagomål.

På anmälan av IVO ska HSAN pröva frågor om återkallelse av legitimation, indragen förskrivningsrätt och prövotid. Då en yrkesutövare föreskrivs prövotid ska en tvingande plan upprättas för en treårsperiod.

Patienten deltar
Patienter och anhöriga ska på ett tydligt sätt bjudas in att delta i patientsäkerhetsarbetet.

Om en händelse inträffar som medför en vårdskada ska patienten snarast informeras om detta och om de åtgärder vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen. Patienten ska också få information om möjligheten att göra en anmälan till IVO, patientnämnderna/förtroendenämnderna och patientförsäkringen. Den information som lämnas ska dokumenteras i patientjournalen.

Apoteken blir skyldiga att anmäla
Apoteken ska anmäla om en läkares/tandläkares förskrivning av särskilt vanskliga läkemedel står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Till patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

Sveriges Tandläkarförbund, Svenska Tandläkare-Sällskapet | Box 1217 111 82 Stockholm | Besök: Österlånggatan 43 | telefon 08-666 15 00 | kansli@tandlakarforbundet.se
Sitemap | Om cookies och säkerhet | Copyright © Sveriges Tandläkarförbund Citera oss gärna men glöm inte att ange källan.

Logga in

Om du är medlem eller har ett användarkonto loggar du in här. Ange personnr i formatet ÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck.

Har du glömt ditt lösenord?

Om medlemsskapet

lock Sidor med denna symbol kan endast läsas av medlemmar.

Ännu inte medlem? Läs mer om fördelarna med ett medlemskap i Tandläkarförbundet här.

close

Log in as subscriber

If you are a subscriber, you can log in with your subscription number.

Got a membership?

About

Swedish Dental Journal is the scientific journal of the Swedish Dental Association and the Swedish Dental Society. It is published 4 times a year to promote practice, education and research within odontology.

close